مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره اگر برای مدت زیادی از ریسک و انجام کارهای سخت اجتناب کنیم چی میشه؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!